Upravni odbor Fondacije je dana 29.07.2019. godine donio Odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2019.godinu.

Na osnovu ove konačne bodovne rang liste, klijentima će se dostaviti pojedinačne odluke na kućnu adresu u kojoj će biti naznačen iznos kredita i rok realizacije. Pojedinačne odluke će se dostavljati po tranšama tj. prema raspoloživim sredstvima. I tranša će biti puštena na realizaciju najdalje od 20. avgusta od trenutno raspoloživih sredstava povrata glavnice dodjeljenih kredita iz predhodnih godina, a odobrena sredstva Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine će se po prispjeću na žiro račun Fondacije uključiti na odobravanje kreditnih sredstava.

Na ponuđenom linku ispod pogledajte:

KONAČNA RANG LISTA