U Sarajevskoj županiji počela je primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja prema kojem nezaposleni demobilizirani branitelji mlađi od 57 godina mogu početi sa predajom dokumentaciju za egzistencijalnu novčanu naknadu.

Dokumentaciju će predavati u svojim općinskim službama za braniteljsko -invalidsku zaštitu.

Podsjećamo, Skupština Sarajevske županije je 18. svibnja usvojila izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branitelja , a koji je 5. lipnja stupio na snagu.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji sadrži i potrebitu dokumentaciju za ostvarivanje prava, a koji je dostupan u općinskim službama za BiZ i na web stranici ministarstva.

Pravo na egzistencijalnu naknadu pripada osobama koje ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na egzistencijalnu novčanu naknadu od prvog narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branitelji do navršavanja 57. godina života pod uvjetom da su bili pripadnici Oružanih snaga najmanje godinu, da su prijavljeni kao nezaposlene osobe kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko imaju prebivalište na području Sarajevske županije i ako ostvaruju mjesečne prihode u iznosu manjem od 50 posto minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinac 2018. godine.

Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se u iznosu od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.

Radio Sarajevo.ba