Radna grupa Vijeća ministara BiH dostavila je državnim ministrima informaciju u vezi s izradom prijedloga Zakona o zabrani izazivanja i širenja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje u BiH.

Članovi Radne grupe, koju su činili predstavnici Ministarstva sigurnosti, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva pravde BiH, RAK-a, VSTV-a, Direkcije za europske integracije BiH, entitetskih ministarstava pravde, Vlade Brčko distrikta i Međureligijskog vijeća BiH, zaključili su kako nema potrebe za izradom posebnog zakona o zabrani izazivanja i širenja mržnje. Umjesto toga, kako navode, potrebno je napraviti izmjene postojećih krivičnih zakona, piše Faktor.

– Uzimajući u obzir činjenicu da su djela zabrane izazivanja i širenja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, netrpeljivosti ili razdora već propisana postojećim krivičnim zakonima na svim razinama u BiH, Radna grupa je mišljenja da se potpuna implementacija naprijed navedenih preporuka može postići unapređenjem postojećih krivičnih zakona u BiH i da iz ovih razloga nije potrebno donositi poseban zakon – navodi se u informaciji Radne grupe Vijeća ministara.

Predloženim izmjenama i dopunama člana 145(a) Krivičnog zakona BiH, u sekciji pod nazivom „Javno pozivanje na mržnju i nasilje“, propisuje se kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine za počinitelje ovog krivičnog djela.

Pod tim se podrazumijeva „javno izazivanje ili raspirivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i ostalim koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini i to činjenjem dostupnim javnosti (uključujući i putem kompjuterskog sustava) pisanih materijala, slika ili drugih materijala kojima se poziva na mržnju, diskrimnaciju ili nasilje, protiv osoba ili grupe osoba zbog rase, vjere, boje kože, osobnog nacionalnog ili etničkog porijekla ili kakvih drugih osobina“.

Također, izmjenama i dopunama predviđena je kazna od jedne do pet godina zatvora za osobu koja distribuira „materijale kojima se poriče, bitno umanjuje, odobrava ili opravdava krivično djelo genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđeno pravosnažnom presudom međunarodnog ili domaćeg suda“.

Za ovlaštenu službenu osobu koja zlouporabi položaj na navedeni način propisana je kazna zatvora od jedne do deset godina. O ovom prijedlogu izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH raspravljat će Parlamentarna skupština BiH.

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH formiralo je Radnu grupu za izradu prijedloga zakona o zabrani izazivanja i širenja mržnje sredinom 2015. godine na inicijativu Denisa Bećirovića, zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta BiH.

Kako je najavljivao predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, Zakon je trebao biti usvojen u ovoj godini. Sličan prijedlog Vijeće ministara BiH pripremilo je i 2010. godine, ali tada nisu dobili podršku Parlamentarne skupštine BiH.

Faktor.ba