URB HVO-A ŽZH javno objavljuje instrukciju ministarstva hrvatskih branitelja ŽZH o uvjetima ostvarivanja novčane egzistencijalne naknade za supružnike umrlih razvojačenih branitelja ŽZH

U narodnim novinama Županije zapadnohercegovačke broj 11 od 15. Travnja 2022.godine Ministar hrvatskih branitelja ŽZH, Mladen Begić je objavio instrukciju o načinu izvršavanja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu razvojačenih branitelja i supružnika umrlih razvojačenih branitelja,a sve temeljem nedavno usvojenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja ŽZH.

URB HVO-a ŽZH je stoga odlučila javno podijeliti ovu instrukciju sa svojim članovima,članovima njihovih obitelji kao i sa svim drugim razvojačenim braniteljima ŽZH koji nisu upoznati s ovom instrukcijom kako bi aplicirali sa svojim zahtjevima na ostvarivanje te egzistencijalne novčane naknade ukoliko smatraju kako na istu imaju pravo.

Članak 1.
(Temeljne odredbe)

Ovom Instrukcijom uređuje se način izvršenja, uvjeti i dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu razvojačenih branitelja i supružnika umrlih razvojačenih branitelja u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke , broj: 03/20 ,17/20 i 9 /22) (u daljem tekstu: Zakon).

Članak 2.
(Nadležnost za donošenje prvostupanjskih rješenja)

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, podnosi se tijelima utvrđenim
člankom 38. Zakona.

Članak 3.
(Uvjeti za ostvarivanje prava)

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti razvojačeni branitelji koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 36.stavak 1. Zakona i supružnici umrlih razvojačenih branitelja koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 36. stavak 2. Zakona.

Članak 4.
(Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava)

U cilju dokazivanja relevantnih činjenica radi ostvarivanja prava razvojačeni branitelj ili supružnik
umrlog razvojačenog branitelja, uz zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu (obrazac u prilogu), dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.Izvod iz matične knjige rođenih za razvojačenog branitelja kao podnositelja zahtjeva ili Izvod
iz matične knjige vjenčanih za supružnika umrlog razvojačenog branitelja kao podnositelja
zahtjeva,

2.CIPS-ova prijava prebivališta podnositelja zahtjeva,

3.Uvjerenje da je razvojačeni branitelj ili umrli razvojačeni branitelj bio pripadnik Oružanih snaga, izdano od nadležne Grupe/Samostalnog izvršitelja za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze (Uvjerenje VFMB-3a)

4.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se podnositelj zahtjeva (razvojačeni branitelj) nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 6 (šest)mjeseci prije podnošenja zahtjeva, i da ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti (samo za podnositelje mlađe od 65 godina života)

5.Uvjerenje iz porezne uprave da podnositelj zahtjeva (razvojačeni branitelj ili supružnik razvojačenog branitelja) ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora i slično ili ukoliko ima prihoda, da ukupan iznos prihoda ne prelazi iznos veći od 50 % minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinac prethodne godine.

6.Uvjerenje nadležne službe MIO/PIO da podnositelj zahtjeva nije korisnik mirovine, ili, ukoliko jeste, da iznos iste ne prelazi iznos veći od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinac prethodne godine.

  1. Izjava podnositelja zahtjeva da nije korisnik inozemne mirovine.

8.Uvjerenja nadležne županijske/gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe za braniteljsko- invalidsku zaštitu da podnositelj zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja, ili, ukoliko jeste, da iznos istih primanja ne prelazi iznos veći od 50 % minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinac prethodne godine.

9.Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnositelja zahtjeva ili kopija tekućeg računa
podnositelja zahtjeva.

  • Priložena dokumentacija treba biti u izvornom obliku ne starija od 6 (šest) mjeseci, izuzev za dokaz iz točke 1. (rodni list) ukoliko je isti trajnog karaktera.

Članak 5.
(Postupak donošenja rješenja i vršenje revizije)

Nadležna gradska/općinska služba za braniteljsko-invalidsku zaštitu je dužna provesti upravni postupak i donijeti rješenje po zahtjevu stranke sukladno odredbama Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).

Nadležna gradska/općinska služba za braniteljsko-invalidsku zaštitu je dužna nakon donošenja prvostupanjskog rješenja isti uručiti stranci, te nakon isteka roka za žalbu, kompletan spis predmeta sa 3(tri) primjerka rješenja o priznavanju prava dostaviti Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke (u daljem tekstu:

Ministarstvo branitelja ) – Odsjeku za upravno-pravne poslove, radi vršenja revizije. Negativna rješenja i rješenja protiv kojih je izjavljena žalba ne podliježu reviziji. U postupku revizije, Ministarstvo branitelja – Odsjek za upravno-pravne poslove, može dati suglasnost na prvostupanjsko rješenje, ukoliko ocijeni da je isto zakonito i pravilno doneseno ili isto može poništiti i vratiti na ponovno rješavanje prvostupanjskom tijelu, ako ocijeni da rješenje sadrži formalnopravne nedostatke. Protiv rješenja o poništavanju i vraćanju na ponovni postupak ne može se pokrenuti upravni spor.

Članak 6.
(Postupak po žalbama)

Nadležna gradska/općinska služba za braniteljsko-invalidsku zaštitu je dužna prvostupanjsko rješenje na koje je izjavljena žalba zajedno sa spisom predmeta dostaviti Ministarstvu branitelja, na nadležno postupanje. Ukoliko drugostupanjsko tijelo odluči u meritumu u konkretnoj upravnoj stvari, smatra se da je nad tim rješenjem proveden postupak revizije (takvo rješenje ne podliježe reviziji).

Protiv drugostupanjskog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim županijskim sudom.

Članak 7.
(Stavljanje na isplatu)

Nadležna gradska/općinska služba za braniteljsko-invalidsku zaštitu je dužna nakon vraćanja spisa predmeta i rješenja na koja je dana suglasnost, odnosno rješenja koje je pozitivno riješeno u žalbenom postupku ili upravnom sporu, unijeti osnovne podatke koji su neophodni za isplatu u ISVDV sustav, skenirati rješenje i isto proglasiti izvršnim u ISVDV sustav, kako bi korisnik prava mogao ostvariti naknadu koja mu pripada po rješenju.

Članak 8.
(Inspekcijski nadzor)

Ministarstvo branitelja će vršiti inspekcijski nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu o čemu će jedanput u 6 (šest) mjeseci izvještavati ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 9.
(Prestanak ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ove Instrukcije prestaje važiti Instrukcija o načinu izvršavanja upravnih i stručnih
poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu razvojačenih branitelja broj:09- 01-41-38/20 od 24.02.2020.godine.

Članak 10.
(Završne odredbe)

Ova Instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „narodnim novinama Županije zapadnohercegovačke.“

Obrazac-Zahtjev


(Prezime, ime oca i ime podnositelja zahtjeva)


(Broj osobne iskaznice)


(Adresa i kontakt telefon)

Grad/općina_________________
Služba za braniteljsko-invalidsku zaštitu

Obraćam Vam se sa zahtjevom da mi sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja i
članova njihovih obitelji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:03/20 i 9/22)
priznate pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Uz zahtjev prilažem sljedeću dokumentaciju:

1.Izvod iz matične knjige rođenih za razvojačenog branitelja kao podnositelja zahtjeva ili
Izvod iz matične knjige vjenčanih za supružnika umrlog razvojačenog branitelja kao
podnositelja zahtjeva,

2.CIPS-ova prijava prebivališta podnositelja zahtjeva,

3.Uvjerenje da je razvojačeni branitelj podnositelj zahtjeva ili umrli razvojačeni branitelj, bio pripadnik Oružanih snaga, izdano od nadležne Grupe/Samostalnog izvršitelja za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze (Uvjerenje VFMB-3a)

4.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se razvojačeni branitelj kao podnositelj zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva, i da ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti (samo za podnositelje mlađe od 65 godina života)

5.Uvjerenje iz porezne uprave da podnositelj zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora i slično ili ukoliko ima prihoda, da ukupan iznos prihoda ne prelazi iznos veći od 50 % minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinac prethodne godine.

6.Uvjerenje nadležne službe MIO/PIO da podnositelj zahtjeva nije korisnik mirovine, ili, ukoliko jeste, da iznos iste ne prelazi iznos veći od 50 % minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinac prethodne godine.

7.Izjava podnositelja zahtjeva da nije korisnik inozemne mirovine.

8.Uvjerenja nadležne županijske/gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu da podnositelj zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja, ili, ukoliko jeste, da iznos istih primanja ne prelazi iznos veći od 50 % minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinac prethodne godine.

9.Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnositelja zahtjeva ili kopija tekućeg računa
podnositelja zahtjeva.

-Priložena dokumentacija treba biti u izvornom obliku ne starija od 6 (šest) mjeseci, izuzev za
dokaz iz točke 1. (rodni list) ukoliko je isti trajnog karaktera.


(Mjesto)


(Datum)


(Podnositelj zahtjeva)

Sukladno članku 5. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:49/06, 76/11, i
89/11) kao nositelj gore navedenih i dostavljenih podataka suglasan/suglasna sam da Gradske/općinske Službe,Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke i Federalno ministarstvo za pitanje branitelja i invalida Domovinskog rata vrši obradu istih u svrhu rješavanja po zahtjevu,

URB HVO-a ŽZH